betergelegd_visie

De kwaliteit en de hoeveelheid van kennis om optimaal je werk te kunnen doen is de basis van succes. Zeker binnen onze infrawereld zien wij dat informatie en kennis uiterst belangrijke factoren zijn om ons werk goed uit te kunnen voeren. Wij zien grote voordelen om deze kennisoverdracht met elkaar te delen.

Met het delen van kennis en informatie kunnen kwaliteit -en efficiencywinst worden geboekt. Bovendien kan zo iedereen binnen ons netwerk meeprofiteren. Een derde voordeel is dat de deelnemers elkaar daadwerkelijk spreken en vindt er snelle uitwisseling plaats van (nieuwe) ideeën en relevante informatie.

Deze visie heeft ertoe geleid een netwerk op te richten van organisaties die op de een of andere manier te maken hebben met de infrawereld. Gezien de groei van het aantal deelnemende organisaties, denken wij dat we voorzien in een behoefte.